Sponsorlu bağlantılar

2013 POMEM başvuru tarihleri

Sponsorlu bağlantılar

2012 Pomem BAŞVURU TARİHLERİ:03/09/2012 – 21/09/2012 arası.İşte emniyetten yapılan müraacat duyurusu;

EMNiYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

POLiS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERiNE (POMEM) ÖĞRENCi ALIMI DUYURUSU
POLiS MESLEK EĞiTİM MERKEZi (POMEM) MÜDÜRLÜKLERi;
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki temel
eğitimin verildiği; parasız, yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarıdır.
2012 yılında başlatılacak olan 12. dönem Polis Meslek Eğitimlerine; 2011 ve 2012 yılları
Kamu Personel Seçme Sınavının birinden (KPSS – P3) puan türünden (60.000) ve üzerinde puan
alan ve en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt
dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabileceklerdir.
12 nci dönem Polis Meslek Eğitimlerine (2700) Erkek, (130) Bayan toplam (2830) aday
asıl, bu miktarların %30’u olan (810) Erkek, (39) Bayan toplam (849) aday yedek olarak
alınacaktır.
Yapılan sınavlar neticesinde başarılı olan adaylar İstanbul Arnavutköy, İzmir Bornova,
Mersin, Merzifon, Bilecik, Karabük ve Çankırı POMEM Müdürlüklerinde eğitim göreceklerdir.
MÜRACAAT İŞLEMLERİ
Adaylar, ikamet ettikleri İl’deki İl Emniyeti Müdürlüklerine 03/09/2012 – 21/09/2012
tarihleri arasında, istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
Müracaatlar 21/09/2012 tarihi saat: 17.00’da sona erecektir. Eksik belge veya posta yolu
ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
DEĞERLENDiRME VE SEÇME SINAV YERİ TARiHi DUYURUSU
Adayların, katılacakları bölge merkezleri ve tarihleri, 04/10/2012 tarihinde Eğitim Dairesi
Başkanlığının www.egitim.pol.tr internet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerince ilanen adaylara
duyurulacaktır.
İnternet adresinden ve İl Emniyet Müdürlüklerinde ilanen yapılan duyuru adaylara tebliğ
edilmiş sayılacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
DEĞERLENDİRME VE SEÇME İŞLEMLERİ
Değerlendirme ve seçme işlemlerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenerek ilan edilen
bölge merkezlerinde 08/10/2012 tarihinde başlanacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, üç
aşamadan oluşacak ve 12 nci dönem için geçerli olacaktır.
EK-12
DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS P3 puanı,
değerlendirme/mülakat (2.Aşama) ve fizikî yeterlik (3.Aşama) puanlarının toplamına göre, en
yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı hazırlanacaktır. Sıralama
sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilecektir. Sıralama
sonucuna göre, belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek
olarak ilan edilecektir. Adayların başarı durumları Eğitim Dairesi Başkanlığının www.egitim.pol.tr
internet adresinden duyurulacaktır.
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE PLANLAMA VE MEMURİYETE
ATANMA
Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavlarında başarılı olan adayların eğitime alınacakları Polis
Meslek Eğitim Merkezlerine planlamaları Eğitim Dairesi Başkanlığınca adaylara ayrıca
duyurulacaktır.
Eğitim-öğretim başladıktan sonra herhangi bir aşamasında POMEM’den çıkan veya çıkarılan
öğrenciler bir daha POMEM Öğrenci Adaylığı için başvuruda bulunamazlar.
Ayrıca, 5336 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
2 inci Maddesinin Ek 24 üncü Maddesinin 5 inci fıkrasına göre Polis Meslek Eğitim merkezlerinde
eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru
olarak atanırlar.
Bu Ģekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle baĢka kurumlara nakil
yoluyla atanamazlar.3
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler
ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün
almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki
yaş dikkate alınır.)
 Askerliğini yapmamış erkek ve bayan adaylar için 08/10/1985 tarihi ve sonrasında
doğanlar,
 Askerliğini yapan, bu tarihte terhis olabileceğini belgeleyen erkek adaylar için
08/10/1983 tarihi ve sonrasında doğanlar.
ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak.
d) Sağlık yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen şartları
taşımak.
e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına
fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti
bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî
veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak
veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış
veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya
yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;
1) Mahkûm olmamak.
2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile
neticelenmemiş olmak.
g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.
ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha
önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine
katılmamış olmak.
h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak.
i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.
j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim
Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç,
Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir
yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
k) KPSS P3 puan türünden, (60.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları
olumlu olmak.
şartları aranır.4
BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet
Müdürlüklerince verilecektir.)
c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezun
olduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınan lisans diplomaları
YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
d) Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi, sağlık nedeniyle muaf olanların sağlık
raporu
e) KPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak
son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet vesikalık fotoğraf,
g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl Emniyet Müdürlüğünce müracaat
esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur.
Askerde olanlar birliklerinden askerde olduklarına dair belge getireceklerdir.
ğ) Bir (1) adet yarım kapak dosya,
BAŞVURU TARİHLERİ:03/09/2012 – 21/09/2012
BAŞVURU YERLERİ il Emniyet Eğitim şube Müdürlükleri
İRTİBAT ADRESİ:
Emniyet Genel Müdürlüğü
Eğitim Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
Necatibey Cad. No:70
Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 462 243 33
0 312 462 243 34
Faks: 0 312 425 43 15
Detaylı bilgi için www.egitim.pol.tr

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir