Sponsorlu bağlantılar

40.Özel güvenlik sınav soruları ve cevapları

Sponsorlu bağlantılar

40. özel güvenlik sınav soruları, ,, 40.özel güvenlik sınavı soruları ve cevapları …

40. Sınav 27 MAYIS 2012 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 27 NİSAN 2012 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

27 MAYIS 2012 tarihinde saat 10:00′da yapılacaktır.Sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş daire başkanlığı özel güvenlik kurumları şube müdürlüğü açıklayacaktır.

Sorular egm tarafından açıklanınca sitemize eklenecektir

NOT:SINAV SORU CEVAPLARI EGM TARAFINDAN AÇIKLANMAMIŞTIR BU YÜZDEN SORULARI İNCELEYEREK NOTLARINIZDAN SİZ KARAR VERİNİZ.

ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL Eğitim 40. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )
1
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 27 MAYIS 2012
1-)AĢağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek Ģekilde saklanmıĢ bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir?
a) Kapalı devre kamera sistemi
b) X-ray cihazı
c) Kapı tipi metal dedektör
d) Kartlı geçiĢ sistemi
e) Biyometrik sistemler
2-)X-ray cihazı ile aĢağıdakilerden hangisi tespit edilemez?
a) Ġnsan üzerinde saklanmıĢ kesici aletler
b) Valiz içerisine yerleĢtirilmiĢ silah
c) Çantaya saklanmıĢ uyuĢturucu
d) Kutuya konulmuĢ patlayıcı maddeler
e) Plastik malzemeyle sarılmıĢ bıçak
3-)AĢağıdakilerden hangisi kiĢileri birbirinden ayırt edici biyometrik bir unsur değildir?
a)Parmak izi b) Göz retinası
c) Boy/kilo endeksi d) Ġnsan sesi
e) Yüz
4-)AĢağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli Ģahısların giriĢ çıkıĢını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?
I-Kartlı geçiĢ sistemi
II-X-ray cihazı
III-Metal dedektörü
a) Yalnız I b) Yalnız II
c)Yalnız III d) I ve III e) I, II ve III
5-) KiĢilerinin korunma ihtiyaçlarını karĢılayan özel güvenlik faaliyetleri, genel kolluk birimlerinin görevlerini daha iyi bir Ģekilde yerine getirmelerine katkı sağlamaktadır. Bu katkı hem genel kolluk birimlerinin iĢ yükünün azalması ve kolluk görev / hizmet kalitesinin yükselmesi hem de özel güvenlik hizmet hizmetleri vasıtayla kiĢilerin korunma güvenlik ihtiyacının karĢılanması yoluyla yaĢanacak olguya/sürece ne ad verilir?
a) Yetki devri b) Yok sayma
c) Güven d) ĠĢbirliği e) Sorun çözme
6-)Bir kapı tipi metal dedektörünün silah gibi büyük metallere alarm vermesi fakat bozuk para, anahtarlık gibi ufak madeni cisimlere alarm üretmemesi istenmektedir. Bu durumu sağlamak için yapılması gereken en uygun davranıĢ nedir?
a) Ziyaretçilerden, cihazdan geçmeden önce bozuk paralarını çıkarıp yan tarafa koymalarını istemek
b) Cihazın hassasiyet seviyesini istenilen güvenlik seviyesini sağlayacak Ģekilde ayarlamak
c) Ziyaretçilerden bozuk para getirmemelerini talep etmek
d) Ziyaretçilerden bozuk para, anahtarlık gibi ufak metalik eĢyalarını plastik malzemeyle sarıp öyle geçmelerini istemek
e) Ġstenilen durumu sağlamak mümkün değildir. Kapı tipi metal dedektörleri her Ģart altında her türlü metalik nesneye alarm üretir.
7-) Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?
a) Polis ve bekçilerin
b) Jandarma ve askerlerin
c) Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
d) Belediye BaĢkanı ve Belediye meclisinin
e) Ġl Genel Meclisinin
8-) Havalimanı, liman, gümrük, gar, istasyon ve spor müsabakalarının yapıldığı yerlere istenildiğinde genel kolluk görevlilerinden takviyede bulunulmaktadır. Bu durumda sevk ve idare yetkisi kime geçmektedir?
a) Özel güvenlik müdürüne
b) Özel güvenlik Ģirketine
c) Genel kolluk amirine
d) Özel kolluk amirine
e) ĠĢletme müdürüne
9-) AĢağıdakilerden hangisi özel güvenliği genel kolluktan farklı kılan ve göz önünde tutulmak zorunda kalınan bir unsurdur?
a) Suçu önleme b) Suçla mücadele
c) Güvenlik maliyeti d) Yaptırım gücü e) ĠĢ güvenliği
ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 40. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )
2
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 27 MAYIS 2012
10-)Kendisini baĢkasının yerine koyma diye özetlenen davranıĢa ne denir?
a)Empati b)Sempati
c)Entropi d)Sosyopati
e)Antipati
11-)ĠletiĢimde iletiĢimi baĢlatan kiĢi ya da gruba ne denir?
a)Kaynak b)Mesaj c)Hedef d)Kodlama e)Alıcı
12-)AĢağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumlu etkileyen iletiĢim unsurlarındandır?
a)Açık gömlek yakası
b)Boyasız ayakkabı
c)Dar giysiler
d)Bakımsız diĢ, tırnak
e)Ütülü pantolon, gömlek
13-)Uzaktan ve yakından en iyi seçilen renkler hangileridir?
a)Kırmızı-yeĢil b)YeĢil-mavi
c)Portakal-yeĢil d)Kırmızı-mavi
e)Sarı-kırmızı
14-) AĢağıdakilerden hangisi iyi bir iletiĢim için hedefte bulunması gereken özelliklerden değildir?
a)Zekâ seviyesi verilenleri anlayacak kapasitede olmak.
b)Açık, sade anlatmak
c)Kolay iletiĢim kuran bir kiĢilikte olmak.
d)Dikkatlice bakmak, dinlemek.
e)ĠletiĢime açık olmak.
15-)AĢağıdakilerden hangisi iletiĢimde kaynağın engelleyicilerinden değildir?
a)Cümle kuramama
b)Bazı harfleri çıkaramama
c)YanlıĢ cümle-kavram kullanma
d)Gürültülü ortam
e)Giyim-kuĢam görünüĢ
16-)AĢağıdakilerden hangisi iletiĢimi etkileyen kiĢisel faktörlerden değildir?
a)Dil ve anlatım güçlükleri
b)Dinleme eksikliği
c)Kullanılan cihazlar
d)Anlama eksikliği
e)Bilgi eksikliği
17-) AĢağıdakilerden hangisi iletiĢimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?
a)Dinlememe
b)Ders veren öğretmenin ses tonu
c)Yorgunluk,
d)Utanma
e)Önyargılar
18-) AĢağıdakilerden hangisi iletiĢimi engelleyen davranıĢlardan değildir?
a)Devamlı yere soru sormak
b)Ben diliyle konuĢmak
c)Tercih hakkı tanımak
d)Her hatayı anında kiĢinin yüzüne söylemek
e)KarĢıdakine yardım etme fırsatı vermemek
19-)AĢağıdakilerden hangisi iletiĢim hatalarına yol açmaz?
a)Konunun etrafında dolaĢma
b)Muhataptan bilgileri gizleme
c)Muhatabı alaycı bir Ģekilde övme
d)Müphem ifadeler kullanma
e)Muğlâk ifadeleri açıklama
20-)Etkili iletiĢim için beden dilinin kullanılmasına iliĢkin aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
a)KonuĢurken insanlardan gözünüzü kaçırmayın.
b)KarĢınızdakini onaylamak için baĢınızı her iki yana doğru sallayın.
c)KonuĢurken yönünüzü konuĢtuğunuz kiĢilere doğru dönün
d)Çok fazla konuĢmayın.
e)AĢırıya kaçmadan jestlerinizi (el, kol kullanımı) kullanın.
21-)Etkili bir iletiĢim için aĢağıdaki ifadelerden hangisine katılmak doğru olmaz?
a)Soğukkanlı olup; öfkeli anlarda iletiĢim kurulmamalıdır.
b) Ġyi bir iletiĢim için insanları olduğu gibi kabul edip, onların olumlu davranıĢlarını onaylamak gerekir.
c)Ġnsanlara değer verdiğimizi onlara göstermeliyiz.
d)Problemi değil insanları karĢımıza almalıyız.
e)Her zaman doğruyu söylemeli ama her doğruyu her yerde söylememelidir.
ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 40. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )
3
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 27 MAYIS 2012
22-)AĢağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yapabileceği durumlardan değildir?
a) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kiĢileri yakalama,
b) Suç iĢlerken rastlanılan kiĢinin yakalanması,
c) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kiĢinin kaçması olasılığının bulunması halinde yakalama,
d) Hakkında yakalama emri bulunan bir kiĢinin görev mahalli dıĢında yakalanması.
e) KiĢinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
23-)AĢağıdaki ifadelerden hangisi zor kullanma konusunda doğru bir tanımlamadır?
a) Zor kullanma yetkisi, bütün kamu görevlileri tarafından kullanılabilen bir yetkidir.
b) Özel güvenlik personeli, görev alanı dıĢında da zor kullanabilir.
c) Zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanılacak araç ve gereç ile zorun derecesini kuvveti kullanan görevli kendisi takdir ve tayin eder.
d) Kolluk görevlisi, kendisine veya baĢkasına yönelik bir saldırı karĢısında zor kullanmaya iliĢkin koĢullara bağlı kalarak saldırıda bulunabilir.
e) Zor kullanmada, direniĢi etkisiz hale getirmek koĢuluyla “ölçülülük” Ģartı aranmaz.
24-)Zor kullanmaya iliĢkin aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢ bir ifadedir?
a) Silah kullanma da bir zor kullanmadır.
b) DireniĢi kırmak amacıyla zor kullanılmalıdır.
c) Direnmenin mahiyet ve derecesine göre zor kullanılmalıdır.
d) Sadece meĢru savunma kapsamında zor kullanılabilir.
e) Direnenleri etkisiz hale getirecek Ģekilde kademeli olarak artan nispette zor kullanılmalıdır.
25-)“Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde (1) bedenî kuvvet, (2) ve kanunî şartları gerçekleştiğinde (3) kullanılabilir.”ifadesinde (1), (2) ve (3) nolu boĢluklara sırası ile gelecek ifadeler hangisidir?
a) (1) kademeli olarak artan nispette, (2) maddi güç, (3) silah
b) (1) kademeli olarak azalan nispette, (2) maddi güç, (3)silah
c) (1) kademeli olarak artan nispette, (2) somut güç, (3)silah
d) (1) kademeli olarak artan nispette, (2) maddi güç, (3) ateĢli silah
e) (1) ve orantısız olarak artan nitelikte, (2) maddi güç, (3)silah
26-)AĢağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından uygulanabilecek bir tedbir değildir?
a) KiĢileri durdurma ve aranıp aranmadıklarına iliĢkin sorgulama yapma.
b) Görevli olduğu terminale veya istasyona gelenlere kimlik sorma,
c) Koruduğu bina ve tesislere gelenlerin eĢyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme,
d) Görev yerinde aramalar sırasında tespit edilen suç teĢkil eden veya delil olabilecek eĢyayı emanete alma,
e) Görev mahallinde meydana gelen suçlarda olay yerini koruma önlemlerini alma.
27-)AĢağıdakilerden hangisi “arama” ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?
a) Aramalar, adli ve önleme aramaları olmak üzere ikiye ayrılır.
b) Aramalar, yapıldığı yer itibariyle de isimlendirilebilir.
c) KiĢilerin üstlerini ve eĢyalarını teknik araçlarla kontrol etme ve kimlik sorma da bir arama iĢlemidir.
d) Arama, yetkili merciin yazılı emir ya da kararına istinaden gerçekleĢtirilen bir tedbirdir.
e) Arama, gizli ve saklı olan bir eĢyanın tespit edilmesi veya aranan bir kiĢinin ele geçirilmesi amacıyla yapılabilir.
ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 40. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )
4
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 27 MAYIS 2012
28-)AĢağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama iĢlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?
a) Yakalanan kiĢiyi genel kolluğa teslim etme,
b) Yakalama iĢlemine iliĢkin genel kolluğa bilgi verme,
c) Yakalanan kiĢiye iliĢkin gerekli güvenlik tedbirlerini alma,
d) Yakalanan kiĢinin ifadesini alma ve Sanık Hakları Formu düzenleme.
e) KiĢinin üstündeki suç unsurlarından arındırılmasını sağlama.
29-)AĢağıdakilerden hangisi bir yakalama iĢlemi değildir?
a) Yaralama suçunu henüz iĢlemiĢ kiĢinin tutularak genel kolluğa bilgi verilmesi,
b) Etrafa saldıran bir akıl hastasının kontrol altına alınması,
c) Genel kolluk kuvvetlerince bir kiĢinin kimlik tespiti amacıyla durdurulması.
d) Hakkında yakalama emri bulunan bir Ģüphelinin tespit edilerek tutulması.
e) Kaybolan bir çocuğun tedbir amacıyla tutularak ilgili genel kolluğa bilgi verilmesi,
30-)AĢağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin “eĢya”ya iliĢkin yetkilerinden biri değildir?
a) Terk edilmiĢ ve bulunmuĢ eĢyayı emanete alma,
b) Aramalar sırasında tespit edilen suç teĢkil eden eĢyayı emanete alma,
c) Arama ve kontrol iĢlemleri sırasında suç teĢkil eden eĢyayı belirleme,
d) Suç teĢkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eĢyayı emanete alma,
e) Suçta kullanılan eĢyayı muhafaza altına alma.
31-)AĢağıdakilerden hangisi adlî aramanın unsurlarından değildir?
a) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması,
b) Konut dokunulmazlığının sınırlandırılması,
c) Suça konu eĢyanın tespiti veya suç Ģüphelisinin yakalanması için yapılması,
d) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eĢyanın ortaya çıkartılması,
e) Aramanın yapıldığı yerin sahibinin zilyetlik hakkının sınırlandırılması.
32-)AĢağıdakilerden hangisi “önleme araması”nın amaçları arasında yer almaz?
a) Suçların iĢlenmeden önce önünü almak,
b) ĠĢlenen bir suçun iz, eser ve delillerini ele geçirmek.
c) KiĢi hak ve özgürlüklerini korumak ve tehlikeyi önlemek,
d) Aranan kiĢilerin yakalanmasını sağlamak,
e) Genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamak.
33-)AĢağıdakilerden hangisi özel güvenlik tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol iĢlemi” değildir?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme,
b) KiĢilerin üstlerini dedektörle kontrol etme,
c) EĢyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
d) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme,
e) Yoklama ve sıvazlama suretiyle kiĢinin bedeni üzerinde kontrol yapma.
34-)AĢağıdakilerden hangisi devriyenin görevleri arasında yer almaz?
a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma iĢlemleri yapmak,
b) Genel emniyet ve düzeni sağlamak,
c) Kendisine baĢvuran ve yardım talebinde bulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek,
d) Suç soruĢturmasını yürütmek ve bu kapsamda kiĢileri ifade vermek üzere davet etmek.
e) ĠĢlenen suçlara müdahale ederek gerekli ön tedbirleri almak.
35-)Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisi tarafından aĢağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a) Olaya konu kiĢiler ve tanıklar belirlenmelidir.
b) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı, olay yeri krokisi çizilmelidir.
c) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.
d) Muhtemel bir tehlikeye karĢı insanların uzaklaĢtırılması temin edilmelidir.
e) Olaya iliĢkin genel kolluk birimlerine haber verilmelidir.
ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 40. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )
5
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 27 MAYIS 2012
36-)AĢağıdakilerden hangisi nokta görevinin yerine getirilmesine iliĢkin doğru bir ifade değildir?
a) Nokta görevi, görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilen bir görevdir.
b) Nokta görevi, belirlenen bir mekânda ve sınırlı bir alanda yerine getirilir.
c) Nokta görevi süresince Ģüphe ve dikkat çekici olaylar, kiĢiler ve eĢyalar takip ve kontrol altında bulundurulur.
d) Nokta görevi süresince personel yerine personel görevlendirmeksizin kiĢisel ihtiyaçlarını giderebilir.
e) Nokta görevi süresince görev mahalline yabancı kiĢilerin girmesine izin verilmez.
37-)AĢağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılabilecek bir iĢlem değildir?
a) Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından olay yeri aynen korunmalıdır.
b) Olay yeri en geniĢ Ģekilde koruma altına alınmalı ve ilgili genel kolluğa derhal bilgi verilmelidir.
c) Olayın aydınlatılması açısından deliller hemen toplanmalı ve genel kolluğa teslim edilmelidir.
d) Olay yerine kimsenin giriĢine izin verilmemelidir.
e) Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarında acil sağlık birimlerinin gelmesi temin edilmelidir, mümkün olması halinde ilk yardım derhal yapılmalıdır.
38-)ġüpheli bir paket olayına müdahale sırasında özel güvenlik görevlisince aĢağıdaki tedbirlerden hangisi uygulanamaz?
a) ġüpheli paketin bulunduğu yerde en geniĢ Ģekilde çevre güvenliği alınmalıdır.
b) ġüpheli paketin ön incelemesi yapılarak, tehlike arz edip etmediği belirlenmelidir.
c) ġüpheli paketin sahibi olabilecek kiĢiler çevreden araĢtırılmalıdır.
d) ġüpheli paketin kim tarafından ve nasıl bırakıldığı incelenmelidir.
e) ġüpheli paketin tehlike teĢkil ettiği noktadaki trafik durdurulmalı ve kontrollü geçiĢ sağlanmalıdır.
39-)AĢağıdakilerden hangisi nokta görevine iliĢkin doğru bir tanımlamadır?
a) Nokta görevi, belirli bir görev alanında devriye gezmek suretiyle yerine getirilir.
b) Nokta görevi yapan personel gerektiğinde arama yapmaya da yetkilidir.
c) Nokta görevi, nokta mahalli dıĢında belirli yerlerde duraklamak suretiyle yürütülebilir.
d) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonraki personele görevi devretmeden görev yerinden ayrılamaz.
e) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüĢme yapılabilir.
40-)AĢağıdakilerden hangisi “Ģüpheli bir davranıĢ” olarak tanımlanamaz?
a) KiĢinin kimliğine iliĢkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması.
b) KiĢinin baĢkalarının görmesini istemediği bir Ģeyi saklamaya çalıĢması.
c) KiĢinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması.
d) BaĢkaları açısından tehlike teĢkil edebilecek Ģekilde araç kullanması.
e) Saldırgan davranıĢlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi.
41-)AĢağıdakilerden hangisi bir tutanağın içermesi gereken unsurlardan değildir?
a) Olayın nasıl meydana geldiğine iliĢkin ayrıntılı bilgiler,
b) Olaya konu kiĢilerin aile yaĢamına iliĢkin bilgiler,
c) Olayın taraflarının kimlik bilgileri,
d) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgiler,
e) Tutanağın düzenlenme tarihi ve saati.
42-)AĢağıdakilerden hangisi “Grup” kavramını bilen özel güvenlik görevlisinin kazanmıĢ olduğu davranıĢlardır?
a) “Biz” duygusunun olduğunu bilerek ferdi hareketlerden kaçınması gerektiğini bilir
b) Grup içerisinde heyecanın ve etkileĢimin yüksek olduğunu bilerek tahrik edici davranıĢlardan kaçınmayı bilir
c) Her an provokasyona gelebilecekleri için kontrol altında tutulmaları gerektiğini bilir
d) Bireylerin sorumluluk duygusu ile hareket etmeyeceğini bilerek gruba dikkatini yoğunlaĢtırması gerektiğini bilir
e) Hepsi
ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 40. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )
6
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 27 MAYIS 2012
43-)“Kalabalık” kavramını bilmek özel güvenlik görevlisine ne kazandırır?
a) Ġçinde her türlü kiĢi tipi olduğunu bilir
b) DavranıĢlarının kestirilmeyeceğini ve her an provoke olabileceklerini bilir
c) Geçici olarak bir araya geldikleri için uyarılarının dikkate alınacağını bilir
d) Kontrol altında tutulmalarının kolay olduğunu bilir
e) Hepsi
44-)Yasal olmayan toplumsal olayları baĢlatan ve yürüten toplulukların, güvenlik görevlilerinin müdahale ederek zor kullanmasını sağlamak amacıyla yapmıĢ oldukları taktiğe ne ad verilir?
a)Takdir b)Tepki
c)Korku d)Tahrik
e)Eylem
45-)AĢağıdaki kriterlerden hangisi göz yaĢartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?
a)Kapalı alan-Yoğunluğu düĢük mühimmat
b)Sprey- 1metreden yakın mesafede sıkmak
c)Kapalı alan- Dozaj hesaplamak
d)Açık alan- Rüzgar yönü hesaplamak
e)Hepsi
46-)Topluluk içinde yapılan iĢlerin ve söylenen sözlerin kısa sürede grubu etki altına almasına ne ad verilir?
a)Söylenti b)Sirayet (yayılma)
c)Tesir altında kalma d)Ġrade
e)Hiçbiri
47-)“Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan araç” aĢağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a)Baret b)Gaz süzgeci
c)Kask d)Gaz maskesi
e)Miğfer
48-)Özel güvenlik görevlisinin bir toplumsal eylem/etkinliklerde aĢağıdaki kiĢi tiplerinden hangisine karĢı dikkatli olması ve özel tedbir alması gerekir?
a)Destekleyiciler b)Seyirciler
c)Provokatörler d)Tesir altında kalanlar
e)Hiçbiri
49-)“Göz yaĢartıcılar ve bu amaçla kullanılan araçların” özelliklerini bilen özel güvenlik görevlisinin davranıĢı nasıl olmalıdır?
a)Göz yaĢartıcıların etkisinin geçici olduğunu bilir, panik yapmaz.
b)Kendisi maruz kaldığında, gözlerini ovuĢturarak etkisini geçirir.
c)Gaz maskesi süzgecini yenilemeden, birden fazla kullanabilir.
d)DireniĢe ve saldırılara son veren kiĢilere de göz yaĢartıcı kullanır.
e)Göz yaĢartıcı spreyi ağız, burun ve kulak içine sıkabilir.
50-)AĢağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin zor kullanmada uygulaması gereken taktikler arasında yer almaz?
a) Dağıtılması gereken topluluğa karĢı son çare olarak zor kullanmaya baĢvurulmalıdır.
b)Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma, toplanmayı önleme, suç iĢleyeni yakalama olmalıdır
c)Bölge müdahaleye uygun olmalıdır
d)Ġhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır
e)Müdahale ekibi belli bir düzen ve disiplin içinde hareket etmelidir.
51-)AĢağıdakilerden hangisi bulundukları ortamda huzuru bozmak, kızıĢtırmak, panik yaratmak isteyen grupların baĢvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır?
a)AĢağılama
b)Yazılı ve sözlü tahrik
c)AteĢli silah kullanılması
d)El silahları kullanma
e)Hepsi
52-) Koruma görevinde dört önemli aĢama bulunmakta olup bunlardan biri de muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için, tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araĢtırmak Ģarttır. AĢağıdakilerden hangisi tehlike konusunda sorulacak sorulardan değildir?
a) Tehlike nedir
b) Tehlike kimden gelir
c) Tehlike nereden gelir
d) Tehlike nasıl saldırıya dönüĢür
e) Tehlike nereden gelmez
ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 40. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )
7
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 27 MAYIS 2012
53-) Koruma görevi önemli kiĢiye göre yapılmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Önemli kiĢi her ortamda korunmamalıdır
b)Ġkametgâhlardan çıkıĢlar rutin olmamalıdır
c)ĠĢyerinden çıkıĢlar rutin olmamalıdır
d)Önemli kiĢinin programlarını yalnızca bilmesi gerekenlere iletilir
e)Önemli kiĢi her ortamda korunmalıdır
54-) Yüzde yüz koruma yoktur. Her Ģey teröristin lehine olmakla beraber, saldırıyı önleyici bir takım yöntemler geliĢtirilebilir. Koruma organizasyonunun amacı sürpriz unsurun yok edilmesi ve bütün olasılıkların düĢünülerek planlanmasıdır. Suikastları önlemek için aĢağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a)Yakın veya uzak menzil silahları için önlemler alınmalıdır.
b)Önemli kiĢiye balistik yelek giydirilmelidir
c)Saldırı anında önemli kiĢinin vurulmaması için çelik levha içeren çanta ve kalkanlar kullanılmalıdır
d)Korunan kiĢiye eriĢilmesi mümkün olduğu kadar kolay olmalıdır
e)Önemli kiĢiye ulaĢan kiĢilerin bir tehlike oluĢturmalarını engellemek için güvenlik çemberleri kurulmalıdır.
55-) Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Koruma organizasyonunda silah kullanılmaz
b)Koruma organizasyonunda her zaman silah kullanılır
c)Koruma organizasyonu sırasında sadece koruma amiri silah kullanılabilir
d)Koruma organizasyonunda silah kullanmak son çaredir
e)Koruma organizasyonunda sadece öncü koruma silah kullanır
56-) AĢağıdakilerden hangisi kiĢisel koruyucu güvenlik önlemlerinden biri değildir?
a) Uyanık ve Ģüpheci olmak
b) GiriĢimci ve sağduyulu
c) HaberleĢmeye önem vermemek
d) Sistemli olmak
e) Rutin iĢlerden kaçınmak
57-) Koruma görevine iliĢkin her türlü ..…………… ve …………….. önceden hazırlanmalıdır. Yukarıda boĢluğa aĢağıdaki seçeneklerde yazılı hangi kelimeler uygun düĢmektedir?
a) telefon / plan
b) araç-gereç / alternatif plan
c) araç-gereç / kroki
d) plan / proje
e) araç-gereç / Ģemsiye
58-) AĢağıdakilerden hangisi koruma amirinin görevlerinden değildir?
a)Korunan kiĢinin sağında ve bir adım arkasında yer alır.
b)Korunan kiĢinin sekreteri ile irtibat kurarak program hakkında bilgi akıĢını sağlar.
c)Koruma personelinin görev planlamasını yapar.
d)Görevlendirmede personelin kabiliyetini ve becerisini göz önünde bulundurur.
e)Önemli kiĢinin aracının sol arkasında oturur.
59-) Önemli kiĢinin programı öncesinde güzergahın analiz edilmesi ile taktiksel değerlendirme yapılarak hangi yolun alternatif olduğuna karar verilir. Burada amaç gidilecek mevkide veya bölgede korunan kiĢi için ……………oluĢturmaktır. Yukarıdaki boĢluğa gelecek en uygun ifade aĢağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a)Kısa bir yol
b)Güzel bir yer
c)Konforlu bir yer
d)Güvenli bir yer
e)Hızlı bir yol
60-) AĢağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinden dikkat edilecek hususlardan değildir?
a)Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır
b)Açık alanlarda koruma çemberi daraltılır
c)Koruma personeli tehlike ve saldırıyı önleyecek derinlik mesafesini korur
d)Koruma düzeni görev alanının durumuna göre değiĢken bir hal alır
e)Koruma düzeninde daima 360 derece koruma sağlanır
ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 40. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )
8
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 27 MAYIS 2012
61-)Kesilen bir elde toplardamar kanaması nasıl olur ve bu durumda müdahale nasıldır?
a)Kanama fıĢkırır tarzdadır, müdahale sonrası el kalp seviyesinden yukarı kaldırılır
b)Kanama fıĢkırır tarzdadır, müdahale sonrası el kalp seviyesinden aĢağı indirilir
c)YavaĢ sızar tarzdadır, müdahale sonrası el kalp seviyesinden yukarı kaldırılır
d)YavaĢ sızar tarzdadır, müdahale sonrası el kalp seviyesinden aĢağı indirilir
e)Hiçbiri
62-)AĢağıdakilerden hangisi temel ilkyardım sırasında yapılmaz?
a)Hava yolunun açık tutulması,
b)AteĢ düĢürücü tedavi
c)Suni solunum,
d)Dil geriye kaçıp hava yolunu tıkamıĢsa tutulup çekilmesi,
e)Kalp masajı,
63-)Hangisi yaralının solunumuna katkı sağlayan temel yaĢam desteğidir?
a)Soluk yolunun, yüzükoyun yatırılıp baĢ yana çevrilerek açık tutulması
b)Geriye kaçan dilin çekilerek solunum yolunun açılması
c)Ağız içerisindeki kan kusmuk gibi maddelerin çıkarılması
d)Nefes borusunun giriĢini tıkayan takma diĢ protezlerinin alınması
e)Hepsi
64-)Hangi kanama durumunda kanama olan bölgeye gazlı bezle bastırarak müdahale yapılır?
a)Kulaktan kan gelmesi
b)Beyin kanaması,
c)Mide kanaması,
d)Yüzeysel deri kesikleri,
e)Ġdrardan kan gelmesi,
65-)Ġlkyardım sırasında yapılması uygun olmayan hangisidir?
a)Kalp atımı var mı diye kontrol etmek,
b)Hastanın karnının doyurulması
c)Soluk alıp vermediğinin kontrolü,
d)Solunum yolunun kontrolü,
e)Hastanın durumunun daha kötüye gitmemesi için çaba göstermek,
66-)Ġlk yardım yapmak için yaralının mutlak surette uzaklaĢtırılması gereken durum hangisidir?
a)Can güvenliğini tehlikeye sokan yoğun zehirleyici ve boğucu duman bulunan kapalı ortam
b)Hareket halindeki taĢıt
c)Hastane acil servisi
d)Yağmur altında ıslanılan açık alan,
e)Yaralı yakınında meraklıların bulunması,
67-)Bir yaralıda kalp atıĢı tespit ediliyorsa aĢağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmamalıdır?
a)Solunum yolunu kapatan bir cisim var mı diye kontrol edilmesi,
b)Suni teneffüs
c)Hastanın rahat nefes alacağı pozisyona getirilmesi
d)Kalp masajı
e)Yaralının öldüğü kabul edilmesi,
68-)Solunum ile alınan ve yaĢam için Ģart olan gaz hangisidir?
a)Etil klorür
b)Karbondioksit
c)Etilen
d)Azot protoksit
e)Oksijen
69-)Fazla miktarda alkol almıĢ bir kimsede hangi belirtiler beklenmez?
a)Halsizlik ve uyku hali
b)NeĢelenme ve hareketlilik
c)Sağlıklı bir Ģekilde karar verme ve konsantrasyon artıĢı
d)Yoğun bir sinirlilik hali ve saldırganlık
e)Sıkıntı hali ve ağlama
70-)Kalp krizi geçiren kiĢinin daha rahat solunum yapması için aĢağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a)Çevresindeki kalabalık uzaklaĢtırılır.
b) Rahat bir pozisyonda kalması sağlanır.
c)Kravat, gömlek düğmeleri, kemer gevĢetilir.
d) Açık havaya çıkarılarak dolaĢtırılır.
e) Temiz hava için cam açılır.
ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 40. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )
9
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 27 MAYIS 2012
71-)Ceza Muhakemesi Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi yakalama emri düzenleyemez?
a)Cumhuriyet savcısı b)Sulh ceza hakimi c)Mahkeme d)Adli kolluk e)Özel kolluk
72-)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre kurum ve kuruluĢlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması kimin iznine bağlanmıĢtır?
a) Cumhuriyet BaĢsavcısı
b) Vali
c) Belediye BaĢkanı
d) Özel güvenlik komisyonu
e) ĠçiĢleri Bakanı
73-)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, aĢağıdaki kanunlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine zor kullanma yetkisi vermez?
a) Türk Medeni Kanununun 981. maddesi
b) Borçlar Kanununun 52. maddesi
c) Türk Ceza Kanununun 24. Maddesi
d) Türk Ceza Kanununun 25. Maddesi
e) Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 16. Maddesi
74-)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, aĢağıdakilerden hangisi görev süresince üzerinde kimlik kartı taĢımamanın müeyyidesidir?
a) ÇalıĢma izninin iptali
b) ÇalıĢma iznini yenilememe
c) Kimlik kartının iptali
d) Göreve son verme
e) Kanunda sayılan yetkileri kullanamama
75-)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik görevlilerinin Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı maddesine göre yaptığı yakalama ne tür bir yakalamadır?
a) Kimliksiz olmaktan yakalaması
b) Tutuklama yakalaması
c) Suçüstü yakalaması
d) Yakalama emri üzerine yapılan yakalama
e) Önlemeyici yakalama
76-)Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı maddesine göre yaptığı yakalama iĢlemi hangi anayasal hakka yapılan bir müdahaledir?
a) Mülkiyet hakkı
b) Seyahat özgürlüğü
c) KiĢi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
d) Kanunilik ilkesi
e) Masumiyet karinesi
77-)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aĢağıdaki yerlerin hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahlı çalıĢtırılmasına veya silahlı olarak görev yapmasına izin verilen yerlerdendir?
a) Eğitim ve öğretim kurumları
b) Sağlık tesisleri
c) Hava meydanları
d) Talih oyunları iĢletmeleri
e) Ġçkili yerler
78-)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aĢağıdaki yetkilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme,
b) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kiĢilerin üstlerini dedektörle arama
c) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kiĢilerin üstlerini gerekirse elle arama
d) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kiĢilerin eĢyalarını X-ray cihazından geçirme
e) Görev alanlarında haklarında yakalama emri bulunan kiĢileri yakalama ve üstlerini arama
79-)Türk Ceza Kanununa göre, bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kamu görevlisinin iĢlediği suçun adı nedir?
a)Cebir
b)Tehdit
c)ġantaj
d)KiĢiyi hürriyetinden yoksun kılma
e)KiĢilerin huzur ve sükûnunu bozma
ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 40. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )
10
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 27 MAYIS 2012
80-)Türk Ceza Kanununa göre kamu görevlisine karĢı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kiĢinin iĢlediği suçun adı nedir?
a) Görevi yaptırmamak için direnme
b) Kamu görevini engelleme
c) Adil yargılamayı etkilemeye teĢebbüs
d) Orantısız güç kullanma
e) Görevli memura hakaret
81-)Özel Güvenlik Görevlileri, aramalar sırasında suç teĢkil eden veya delil olabilecek ya da suç teĢkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eĢya hakkında uyguladığı iĢlem hangi anayasal hakkın kullanılmasını sınırlamaktadır?
a) Konut dokunulmazlığı
b) HaberleĢme özgürlüğü
c) Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
d) Mülkiyet hakkı
e) Zilyetlik hakkı
82-)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taĢınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye kim yetkilidir?
a) Vali
b) Ġl Özel güvenlik komisyonu
c) Ġl özel idaresi
d) Ġl genel meclisi
e) Ġl daimi encümeni
83-)AĢağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin, zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla bildirmesi gereken kolluk birimlerinden birisi olabilir?
a) Orman muhafaza memuru
b) Gümrük muhafaza memuru
c) Kır bekçisi
d) Jandarma
e) Köy bekçisi
84-)I.Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.
II.Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden baĢka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz
Yukarıdaki cümleler Türk Ceza Kanunundaki hangi temel ilkeyi ifade eder?
a) Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi
b) Cezaların Ģahsiliği ilkesi
c) Masumiyet karinesi
d) EĢitlik ilkesi
e) Adil yargılanma ilkesi
85-)Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kiĢilerin üstlerini arama yetkisini kullanması sırasında tehlikede olan öncelikli hak Anayasamıza göre hangisidir?
a) Özel hayata saygı duyulmasını isteme hakkı
b) KiĢi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
c) Seyahat özgürlüğü
d) Adil yargılanma hakkı
e) Masumiyet karinesi
86-)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kiĢiler veya kuruluĢların yöneticilerinin karĢılaĢacakları yaptırım/yaptırımlar nelerdir?
a) Sadece idari para cezası
b) Hapis veya adlî para cezası
c) Sadece hapis cezası
d) Sadece adli para cezası
e) Özel güvenlik Ģirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamama
87-)5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik Ģirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye kim/kimler yetkilidir?
a) Sadece içiĢleri Bakanlığı
b) Sadece valilikler
c) ĠçiĢleri Bakanlığı ve valilikler
d) ĠçiĢleri Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı
e) EGM TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı
ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 40. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )
11
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 27 MAYIS 2012
88-)Türk Ceza Kanununa göre, zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kiĢilere karĢı görevinin gerektirdiği ölçünün dıĢında kuvvet kullanması hâlinde hangi suça iliĢkin hükümler uygulanır?
a)ĠĢkence
b)Eziyet
c)Kasten yaralama
d)Taksirle yaralama
e)Ġnsanlık dıĢı muamele
89-)5188 sayılı Kanuna göre aĢağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinin bir özelliği olarak ifade edilebilir?
a) Kamu güvenliğini tamamlamak
b) Özel güvenliğin yolunu açmak
c) Güvenlik hizmetlerinde genel kolluğa yardımcı olmak
d) Özel kolluğu yaygınlaĢtırarak asayiĢin sağlanmasına yardımcı olmak
e) Yeni istihdam imkanları sağlamak
90-) AĢağıdaki fiillerden hangisi Türk Ceza Kanunu bakımından iĢkence suçu oluĢturur?
a) ġüpheliye hakaret etme
b) ġüphelinin vücudunda kemik kırılmasına yol açma
c) ġüpheliye küfür etme
d) ġüpheliyi uzun süre ayakta tutma
e) ġüpheliyi uykusuz bırakma
91-)AĢağıdakilerden hangisi “Eroin” maddesinin vücuttaki etkilerinden sayılmaz?
a) Göz bebeklerinde küçülme (gözlerin boĢ bakması)
b) Geveleyerek konuĢma
c) Konsantrasyon ve dikkat zorluğu yaĢamak
d) Ayakta durmakta zorluk çekmek
e) Ġnsanlarla iletiĢimi iyi kurmak
92-) “Günlük yaĢantıda” ve “Argoda” tabir edilen söylemlerde; “Altın Tozu, Gök Tozu, Beyaz Kız, NeĢe Pudrası, ġans Tozu” gibi adlandırılan uyuĢturucu madde türü hangisidir?
a)Amfetamin
b)Meskalin
c)Kokain
d)LSD
e)Captagon
93-)Seylâplar kavram olarak hangi doğal afet grubu ile ilgilidir?
a)Deprem b)Sel
c)Toprak Kayması d)Çığ
e)Hiçbiri
94-)AĢağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindedir?
a) Ġhmal, Kazalar, Bilgisizlik
b) Yanıcı Maddeler, Oksijenler
c) Su, K.K.T., CO2
d) Ġtfaiye haber vermemek.
e) Hidratlar
95-)AĢağıda belirtilenlerden hangisi Paratoner sistemini ifade eder?
a)Yangın ihbar sistemi,
b)Yıldırım düĢmesi halinde binaya zarar vermeden toprağa geçiren sistem,
c)Parlama-patlama sistemini,
d)Yangın sebeplerini,
e)Yanıcı maddenin cinsini,
96-)Elektrik akımının olduğu alanlarda aĢağıdaki hangi davranıĢ Ģekli yanlıĢtır?
a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.
b) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile yangına müdahale edilir.
c) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır.
d) Elektrik akımına kapılan kiĢi kuru maddelerle ( odun kuru bez ) akımdan uzaklaĢtırılır.
e) Metal kısımlara dokunulmaz.
ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 40. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )
12
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 27 MAYIS 2012
97-)AĢağıdakilerden hangisi deprem sırasında bina içinde alınacak önlemlerden biri değildir?
a) Asansör kullanmamalıyız.
b) Merdiven, balkon, koridor ve geniĢ sahanlı yerlere geçmeliyiz.
c) Dolap, raf, pencere vb. eĢyalardan uzak durmalıyız.
d) Okulda, sağlamsa sıra altına ya da sıra yanına çökerek beklemeliyiz.
e) Hepsi
98-)Doğal gaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aĢağıdakilerden hangisidir?
a) Sulu köpük
b) Köpük
c) Su
d) Battaniye
e) K.K.T. Yangın söndürme cihazı
99-)LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarında yapılacak davranıĢlardan hangisi yanlıĢtır?
a)Kapı ve pencereler açılıp mekân havalandırılır.
b)Prizde takılı fiĢler çekilmez.
c)Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.
d)Gaz kaçağı vanadan kapatılır.
e) Telsiz telefon gibi iletiĢim araçları kullanılmaz.
100-)Köpükler aĢağıdaki yerlerden hangisinde kullanılmamalıdır?
a) Rafineri, laboratuar, kimyasal madde deposu
b) Boya, vernik depo ve atölyeleri
c) Hava alanları, hangarlar
d) Trafolar
e) Akaryakıt deposu

SĠLAH BĠLGĠSĠ SORULARI
1-) AĢağıdakilerden hangisi Ģarjörün parçalarından biri değildir?
a)ġarjör tüpü
b)ġarjör yayı
c)Gerdel
d)FiĢek
e)ġarjör kapağı
2-) AĢağıdakilerden hangisi Silahtaki tertibatlardan biri değildir?
a)AtıĢ tertibatı
b)Emniyet tertibatı
c)NiĢan tertibatı
d)Kovan atma tertibatı
e)AteĢleme tertibatı
3-) Hazne nedir?
a) FiĢek yatağının iç kısmı
b) AtıĢ sırası bekleyen fiĢeklerin iĢgal ettiği yer
c) Namlunun iç kısmı
d) FiĢeğin iç kısmı
e) Kovan atma boĢluğu
4-) AĢağıdakilerden hangisi Tek hareketli tabancanın özelliğidir?
a) Tetiğe basıldığında horozun kurulması
b) Tetiğe basıldığında horozun hem kurulup hem düĢmesi
c) Tetiğe basıldığında kurulu olan horozun düĢmesi
d) Tabancanın toplu veya otomatik olması
e) Hiçbiri
5-) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
a)Horoz
b)Namlu
c)Gez
d)Ġrca yayı
e)Tetik
6-) AĢağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
a)AteĢli silahlar
b)AteĢsiz silahlar
c)Kimyasal silahlar
d)Nükleer silahlar
e)Modern silahlar
SĠLAHSIZ ADAYLAR ĠÇĠN
TEST BĠTMĠġTĠR.
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDĠNĠZ
SĠLAHLI ADAYLAR
BUNDAN SONRAKĠ SĠLAH SORULARINI
CEVAPLAYINIZ.
ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 40. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )
13
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 27 MAYIS 2012
7-) AĢağıdakilerden Hangisi Silah Bakım ve Temizliği Türlerindendir?
a)Günlük Bakım
b)Haftalık Bakım
c)AtıĢ Öncesi Bakım
d)AtıĢ Sonrası Bakım
e)Hepsi
8-) Kovan atma tertibatı nelerden oluĢur?
a)Tırnak-Çıkarıcı-Kovan atma boĢluğu
b)Çıkarıcı-Kovan atma boĢluğu
c)Namlu-Ġğne-Çıkarıcı
d)Tırnak-Namlu-Çıkarıcı
e)ġarjör-Tırnak-Çıkarıcı
9-) FiĢek, fiĢek yatağına girmiyorsa….. BoĢluğu tamamlayıcı olarak aĢağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) FiĢek yatağında kir veya tıkanma vardır.
b) Bir önceki kovan atılmamıĢ olabilir.
c) Çapı uygun olmayan fiĢek kullanılmıĢ olabilir.
d) FiĢek kirli, paslı ve ezik olabilir.
e) Hepsi.
10-) Tırnağın fiĢeğe takıldığı uç kısmı kırılırsa veya aĢınırsa bu durumda aĢağıdaki seçeneklerden hangisi söylenebilir?
a) Kovan atma tertibatı normal olarak çalıĢır.
b) AteĢleme gerçekleĢmez
c) FiĢeğin kapsülünde bir sıkıntı vardır.
d) Kovanın kenarından kolaylıkla kurtulur ve fiĢek yatağından kovanı çekemez.
e) Hiçbiri
11-) AĢağıdakilerden hangisi AteĢleme sistemlerini oluĢturan parçalardan biri değildir?
a)Tetik b)Gez c)Horoz
d)Ġğne e)Horoz kurma parçası
12-) Silahın kendiliğinden ya da baĢkaları tarafından kazara da olsa ateĢ almasına engel olan tertibat aĢağıdakilerden hangisidir ?
a)AteĢleme Tertibatı
b)Emniyet Tertibatı
c)NiĢan Tertibatı
d)Kovan Atma Tertibatı
e)Hiçbiri
13-) Yarı otomatik tabancalarda fiĢek yatağı hangi parça ile bitiĢiktir?
a)Çerçeve
b)Tetik
c)ġarjör
d)Namlu
e)Horoz
14-) AĢağıdakilerden hangisi genel emniyet kuralları arasında yer almaz?
a) Silah daima dolu olarak taĢınır
b) Namlu ağzı her zaman ölü noktaya tutulur
c) Hedef ve arkasında ne olduğu bilinmelidir
d) Silah baĢkalarının ulaĢabileceği yerlere bırakılmaz
e) Silah ile her türlü Ģakadan kaçınılır
15-) ġarjörde FiĢek kalmadığı durumlarda sürgüyü geride bırakan parça hangisidir?
a) Gerdel –enine kesen pim
b) Sürgü tutucusu-enine kesen pim
c) Emniyet Mandalı – Gerdel
d) Sürgü tutucusu –tırnak
e) Gerdel –sürgü tutucusu
16-) I – Sürgü çekilerek fiĢek yatağı kontrol edilir
II – Silah ölü bir noktaya çevrilir.
III – ġarjör çıkartılır.
IV- Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir.
Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususlar verilmiĢtir. Bunları sıraladığımızda doğru sıralama hangidir?
a)II–III–I–IV
b)III–II–I–IV
c)II–IV–III–I
d)I–II–III–IV
e)IV–II–III–I
17-) Poligonda AtıĢ yaparken silahın ateĢ etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
a) Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite çalıĢır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler
ÖZEL GÜVENLĠK TEMEL EĞĠTĠMĠ 40. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )
14
Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı – 27 MAYIS 2012
18-) “Horozdan aldığı darbeyi, atıĢa hazır fiĢeğin kapsülüne iletir” Bu ifade hangi parçanın görevidir?
a) Mekanizma baĢı taĢıyıcısı
b) Kilitleme parçası
c) AteĢleme iğnesi ve yayı
d) Yerine getiren yay
e) Hiçbiri
19-) AĢağıdakilerden hangisi AtıĢta Tetik Ezmede uygulanacak kurallardandır?
a) Tetik iĢaret parmağının birinci boğumunun etli kısmı ile düĢürülmelidir.
b) Tetik niĢan hattı istikametinde geriye doğru düz bir hatta çekilmelidir.
c) Tetiği çektiğimiz (ezdiğimiz) parmağımız, sadece tetiğe temas etmelidir. Silahın çerçevesine temas etmemelidir.
d) Tetik parmağı elimizden bağımsız olarak çalıĢmalı, aksi takdirde sıkı bir kabza kavrama sert bir Ģekilde tetiğe baskı uygulamamıza neden olabilir
e) Hepsi
20-) “Çekirdek yiv ve setlere uyarak döner, çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için , namlu içinde ilerlediği mesafeye ……. denir”
BoĢ bırakılan yere gelecek ifade aĢağıdaki hangi seçenektedir?
a) Namlu
b) Çap ( kalibre)
c) Hatve
d) Rayyür
e) Set
21-) Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ne denir?
a)AteĢli silah
b)AteĢsiz silah
c)Silah
d)Modern silah
e)Hafif silah
22-) AĢağıdakilerden hangisi NiĢan Tertibatının elemanlarından biri değildir?
a)Namlu b)Arpacık c)Gez
d)Hedef e)Göz
23-) AtıĢ sırasında fiĢek ateĢ almamıĢsa aĢağıdakilerden hangisi yapılır?
a) ġarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır
b) Tekrar dolduruĢ yapılır
c) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir daha sonra Ģarjör çıkarılır fiĢek dıĢarıya alınır
d) AtıĢ olana kadar tekrar tetiğe basılır
e) ġarjör çıkartılmadan fiĢek dıĢarıya alınır
24-) AĢağıda NiĢan Hattı doğru olarak hangi Ģıkta verilmiĢtir ?
a) Gez – Göz – Arpacık – Hedef
b) Gez – Arpacık – Hedef
c) Göz – Gez – Arpacık – Vurulmak istenen Nokta.
d) Göz – Arpacık – Hedef – Gez
e) Göz – Arpacık – Gez – Vurulmak istenen Nokta.
25-) “ Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel Emniyet Kuralları açısından aĢağıdakilerden hangisi söylenemez ?
a) Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız.
b) Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız.
c) Herkes kullandığı silahın çalıĢma sistemini bilmelidir.
d) Silah yatarken yastık altında rahat ulaĢacağımız bir yerde olmalı.
e) Silah atıĢa hazır oluncaya kadar emniyetde bulundurulmalıdır.

12 Yorum
 1. May 31, 2012
  • May 31, 2012
 2. May 30, 2012
 3. May 30, 2012
 4. May 29, 2012
 5. May 29, 2012
 6. May 29, 2012
 7. May 29, 2012
 8. May 28, 2012
 9. May 28, 2012
 10. May 28, 2012
 11. May 27, 2012

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir