Madde ve Özellikleri

Madde, uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şeydir. Katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç temel halde bulunabilir. Yani kütlesi ve hacmi olan her şeydir. Katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç temel halde bulunabilir. Maddenin ortak özellikleri arasında kütle, hacim, eylemsizlik, enerji, boşluklu yapı ve tanecikli yapı yer alır.

Bununla beraber madde ile cisim, günlük hayatta sıkça karıştırılan iki kavramdır. Her ikisi de fizik biliminin temelini oluşturur ve birbirleriyle yakından ilişkili olsa da, aralarında önemli bir ayrım bulunur. Eğer maddeye şekil verilirse bu cisim olur. Öyleyse cisim belirli bir şekli ve hacmi olan maddedir. Katı maddeler cisim olarak adlandırılır. Sıvı ve gaz maddeler cisim olarak adlandırılmaz.

Özetle: Tüm cisimler maddedir, ancak tüm maddeler cisim değildir. Cisim, belirli bir şekli ve hacmi olan maddedir. Madde, cisimden daha geniş bir kavramdır.

Maddenin Ortak Özellikleri:

  1. Kütle: Madde, kütlesine sahip olduğu için yer çekimi kuvvetine maruz kalır. Kütle, bir maddenin ne kadar madde içerdiğini gösteren bir ölçüdür.
  2. Hacim: Madde, uzayda yer kapladığı için hacmi vardır. Hacim, bir maddenin kapladığı boşluk miktarıdır.
  3. Eylemsizlik: Bir madde, üzerine kuvvet uygulanmadıkça durma veya sabit hızla hareket etme eğilimindedir.
  4. Tanecikli Yapı: Madde, taneciklerden oluşur ve bu tanecikler (atomlar, moleküller) arasında boşluklar bulunur.

Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri:

Maddelerin birbirinden ayırt edilmesini sağlayan birçok özellik vardır. Bu özelliklere ayırt edici özellikler denir. Bazı önemli ayırt edici özellikler şunlardır:

1. Renk: Farklı maddeler farklı renklere sahip olabilir. Örneğin, altın sarı renkteyken, demir gri renktedir.

2. Koku: Bazı maddeler belirgin bir kokuya sahipken, bazılarının kokusu yoktur. Örneğin, limon keskin bir kokuya sahipken, su kokusuzdur.

3. Tat: Tuzlu, tatlı, ekşi ve acı gibi farklı tatlar maddeleri ayırt etmede yardımcı olabilir. Örneğin, şeker tatlı iken, limon ekşidir.

4. Erime Noktası: Her maddenin eridiği belirli bir sıcaklık vardır. Bu sıcaklığa erime noktası denir. Erime noktaları farklı olan maddeler ayırt edilebilir. Örneğin, suyun erime noktası 0 °C iken, demirin erime noktası 1538 °C’dir.

5. Kaynama Noktası: Her maddenin kaynadığı belirli bir sıcaklık vardır. Bu sıcaklığa kaynama noktası denir. Kaynama noktaları farklı olan maddeler ayırt edilebilir. Örneğin, suyun kaynama noktası 100 °C iken, etil alkolün kaynama noktası 78 °C’dir.

6. Yoğunluk: Yoğunluk, bir maddenin birim hacmine düşen kütlesidir. Yoğunlukları farklı olan maddeler ayırt edilebilir. Örneğin, suyun yoğunluğu 1 g/cm³ iken, demirin yoğunluğu 7,87 g/cm³’tür.

7. Elektriksel İletkenlik: Bazı maddeler elektrik akımını iletirken, bazıları iletmez. Elektrik akımını ileten maddelere iletken, iletmeyen maddelere ise yalıtkan denir. Örneğin, bakır bir iletkendir, plastik ise bir yalıtkandır.

8. Isı İletkenlik: Bazı maddeler ısıyı iyi iletirken, bazıları iyi iletmez. Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni, iyi iletmeyen maddelere ise ısı yalıtkanı denir. Örneğin, metal bir ısı iletkenidir, plastik ise bir ısı yalıtkanıdır.

9. Çözünürlük: Bazı maddeler suda çözünürken, bazıları çözünmez. Suda çözünen maddelere çözünür, çözünmeyen maddelere ise çözünmez denir. Örneğin, tuz suda çözünürken, kum suda çözünmez.

10. Manyetik Özellikler: Bazı maddeler mıknatısa çekilirken, bazıları çekilmez. Mıknatısa çekilen maddelere manyetik, çekilmeyen maddelere ise diamagnetik denir. Örneğin, demir mıknatısa çekilirken, alüminyum mıknatısa çekilmez.

Bu saydıklarım dışında da maddelerin ayırt edilmesini sağlayan birçok özellik vardır. Örneğin, sertlik, kırılganlık, esneklik, parlaklık gibi. Bir maddeyi tanımlamak için, ayırt edici özelliklerinden birkaçını gözlemlemek yeterlidir.

Madde ve Özellikleri

Madde ve özellikleri ünitesi ile ilgili kavram yanılgılarını öğrenmek ister misin?

Hazırlayanlar: Çınar Cem Demirhan

1 / 16

Aşağıda gaz basıncı ile ilgili verilen yargılardan hangisi hatalıdır?

2 / 16

Yoğunluk veya özkütle; fizikte ve kimyada, belirli sıcaklık ve basınç altında birim hacimdeki madde miktarıdır. “d” harfi ile sembolize edilir. Yoğunluk, maddenin karakteristik özelliği olmasına rağmen sadece yoğunluğu bilinen bir maddenin hangi madde olduğu anlaşılamayabilir. Aşağıda verilen yöntemlerden hangisi bir maddenin özkütlesini kesin olarak değiştirebilir?

3 / 16

Öğrencilerine basınç konusunu anlatmaya çalışan Sevgi öğretmen, ders sonunda öğrencilerinden basınç kavramını açıklamalarını istemiştir. Buna karşılık söz verdiği öğrencisi Engin; (I) Basınç, bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarıdır. (II) Katı, sıvı ve gazlar ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar. (III) Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç, bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete de basınç kuvveti denir. (IV) Maddeler üzerlerine uygulanan basıncı aynen iletirler. (V) Ayrıca basınç, P harfi ile gösterilir.

Buna göre Engin’in yaptığı basınç tanımındaki hangi cümle hatalıdır?

4 / 16

Aşağıdaki ifadelerden hangisi adezyon, kohezyon ve yüzey gerilimi kavramları ile ilişkilendirilemez?

5 / 16

Kendisine yeni bir araba alan Ali Bey, 2 ay sonra arabanın farlarında sarı lekeler görmüştür.  Tamirciye gittiğinde lekelerin güneş ışığından dolayı oluştuğunu ve düzeltilemeyeceğini öğrenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Ali Bey’in arabasında meydana gelen olaya benzer bir olaydır?

6 / 16

MaddeÜrün
SütYoğurt
YoğurtAyran
ElmaSirke

 

Yukarıda bazı maddeler ve elde edilen ürünler verilmiştir.

Buna göre hangi ürünler elde edilirken kimyasal bir değişim olmaz?

7 / 16

Lavoisier’in “Madde yoktan var edilemediği gibi vardan da yok edilemez.” şekline açıkladığı kanun aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 16

Aşağıda hal değişimleri ile ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

9 / 16

KatıI- Belirli bir şekli yoktur.
SıvıII- Taneciklerin ortak çekim kabiliyeti, hacmin izin verdiği ölçüdedir.
GazIII- Akışkandırlar ve sıkıştırılabilirler.
KatıIV- Kütlesi, hacmi ve şekli belirlidir.
SıvıV- Maddenin atomları arasındaki boşluğun en az olduğu halidir.
GazVI- Tanecikleri birbirlerinden bağımsızdır ve devamlı hareket halindedir

Yukarıda verilmiş öncüllerden hangi ikisinin yeri değiştirilirse tablo doğru olur?

 

10 / 16

Aşağıda sıvılar ile ilgili verilmiş öncüllerden hangisi katı ve gazlar için de geçerlidir?

11 / 16

Ağzı açık bir kapta bulunan bir sıvının buharlaşma hızı,

I. Ortamdaki havanın nem oranı

II. Sıvının sıcaklığı

III. Ortamın açık hava basıncı

etkenlerinden hangilerine bağlıdır?

12 / 16

I. İçinde bir miktar katı madde çözmek.

II. Sıvının kütlesini arttırmak.

III. Kaynatmayı yükseltisi daha büyük bir ortamda gerçekleştirmek.

Bir sıvıyı daha düşük bir sıcaklıkta kaynatabilmek için yukarıda verilen öncüllerden hangisi tek başına uygulanabilir?

13 / 16

Kapalı kaplardaki gazların hacmi, bulunduğu kabın hacmi kadardır. Bunun yanında gazlar, çeşitli faktörlerle ilişkili olmak üzere bir basınca da sahiptir.

I. Ortamın sıcaklığını arttırmak.

II. Kaptaki gazı farklı bir gazla değiştirmek.

III. Kaptaki gaz moleküllerinin bir kısmını boşaltmak.

IV. Kabın şeklini değiştirmek.

V. Kabın hacmini arttırmak.

Yukarıda verilen öncüllerden hangileri, başka faktörler göz önünde bulundurulmadığında, kapalı bir kaptaki gazın basıncını kesin olarak arttırır?

14 / 16

Kardeşi Aslı’ya gazların molekülleri arasındaki boşluğun fazla olması nedeniyle katı ve sıvılardan farklı olarak sıkıştırılabilmesini anlatmaya çalışan Can, Aslı’nın konuyu daha iyi kavrayabilmesi için günlük hayattan örnekler vermeye çalışmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Can’ın verebileceği örneklerden biri değildir?

15 / 16

Gerekli önlemlerin alındığı bir laboratuvar ortamında yapılan deneyin ilk aşamasında öğrencilerden ellerine su dökmesini ve suyun ellerinde yaptığı hareketi gözlemlemeleri istenmiştir. İkinci aşamada ise aynı gözlemin cıva ile yapılması istenmiştir. Buna göre bu deneyi yapan bir öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir?

 

16 / 16

Fizik dersinde öğrencilerine madde ve özellikleri konusunu öğreten Celal öğretmen, öğrencilerine verdiği önermelerden doğru olanları seçmelerini istemiştir. Etkinlik sonunda doğru cevap veren her bir öğrencinin yanlış cevap veren bir başka öğrenciye, ilgili önermenin neden yanlış olduğunu açıklamasını istemiştir.

  1. Önerme: Tüm katılar sert ve ağırdır.
  2. Önerme: Tüm sıvılar ıslaktır.
  3. Önerme: Tüm gazlar görünmez ve hafiftir.
  4. Önerme: Tüm sıvılar akışkandır.
  5. Önerme: Tüm gazlar bulunduğu kabın hacmini alır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilgili öğrencinin kurabileceği -doğru- bir cümle değildir?

 

Your score is

The average score is 68%

0%

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top